ပဲရစ္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ စတုတၳအျမင့္ဆံုး အေဆာက္အဦေပၚ တက္ျပသည့္ ပင့္ကူလူသား (႐ုပ္သံ) | DVB