ေမာ္ရင္ဟုိကုိ ႐ြိဳင္ကိန္း ေဝဖန္၊ ေပါ့ဘာ ေက်ာင္းသားတေယာက္ပုံစံသာရွိဟု ဆုိ | DVB