ဟက္ႀကီးေရကာတာ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေရး သံလြင္ျမစ္ကမ္းပါးတြင္ ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပံု) | DVB