နားမၾကားသူမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္းမီရရွိေရး ေဆြးေႏြး - DVB