ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းျဖစ္စဥ္ အေရးယူခံရသူမ်ားတြင္ ရဲမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္တပ္မေတာ္တုိင္းမႉး ပါ၀င္ | DVB