အိမ္အကူကို ၈ ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ေလွာင္ႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ အိမ္ရွင္ ၂ ဦးကို ခ်ဳပ္မိန္႔ရမန္ ထပ္ေပး | DVB