အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေတလာဆန္ကုိ ထုတ္ပယ္မႈ စိတ္ပ်က္ဟု ဂ်ပန္ ေျပာ | DVB