မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေရး လုပ္ေန | DVB