ပင္လယ္နီ ေရေအာက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ အံ့ဖြယ္ကေလးငယ္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB