မီတာမရေသးသည့္ ျပည္သူ သန္း ၃၀ အတြက္ မီတာ ၄ မ်ိဳးစနစ္ စတင္ဟု လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ေျပာ | DVB