ဆီးရီးယားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး ႏုိင္ငံတကာပါဝင္ရန္ တ႐ုတ္ေတာင္းဆုိ | DVB