တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေနာက္ဆံုးေန႔ ယစ္မ်ဳိးေရာင္းခ်ဆိုင္မ်ား ပိတ္ထားရန္ ညႊန္ၾကား | DVB