မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံေနမႈ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ | DVB