ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ့ငါးတင္သြင္းမႈ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ကိစၥ အစိုးရခ်င္းညိႇႏိႈင္းမည္ | DVB