ဒဂံုတကၠသိုလ္ သႀကၤန္အႀကိဳ အတာေရသဘင္ပြဲ က်င္းပ (ဓာတ္ပံု) - DVB