ဝ ႏွင့္ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔ ႏွစ္ခု အန္စီေအကို လက္ခံလိုက္ၿပီဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ေျပာ | DVB