ဆန္စပါး အေျခခံေစ်းသတ္မွတ္မႈ ဘယ္လိုအက်ဳိးရွိႏုိင္လဲ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) - DVB