အေၾကာ္ေရာင္းၿပီး ေျမးမေလးေတြနဲ႔ ဘဝကုိ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနတဲ့ အဘြား | DVB