မစၥယန္ဟီလီေနရာတြင္ လူစားထိုးခန္႔အပ္ရန္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ေတာင္းဆို | DVB