ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔၀င္အား တပ္တြင္း၀င္ခြင့္ပိတ္ခဲ့မႈ တပ္မေတာ္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း | DVB