ထိုင္းဆင္မ်ားေန႔ က်င္းပ၊ ဆင္အေကာင္ ၇၀ ေခၚေဆာင္ၿပီး အလႉအတန္းျပဳ (ဓာတ္ပုံ) | DVB