ေအာ့ဇ္ဝစ္အက်ဥ္းစခန္း ပစၥည္းထိန္း ဂ႐ိုနင္ ျပစ္ဒဏ္မက်ခံမီ ကြယ္လြန္ | DVB