ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကး ဧၿပီလစမွ၍ ထက္၀က္ေလွ်ာ့မည္ - DVB