တကၠဆက္ရွိ အိမ္တအိမ္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္၊ လူငယ္ ၁ ဦး ေသဆုံး | DVB