ရခိုင္၌ စစ္အေျခစိုက္အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေနဟု ေအအိုင္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အစုိးရ ျငင္းဆုိ | DVB