နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ မေလးရွားသြားမည့္ အိႏၵိယအမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးကို တမူးတြင္ ဖမ္းမိ | DVB