ပင္းတယတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၈ ရြာ ေသာက္သုံးေရ ခက္ခဲေန | DVB