ေအာင္ေရတမံကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သျဖင့္ ဒိုက္ဦးတြင္ ေႏြစပါးစိုက္ဧက ၂၅၀ ေက်ာ္ ေရျပတ္ | DVB