ကားဝယ္မေပးသျဖင့္ မိဘႏွစ္ပါးကုိ ဓားျဖင့္ခုတ္၊ ဖခင္ ေသဆုံး | DVB