ႏိုင္ငံတကာ ပါလီမန္ညီလာခံ၏ ရခိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျမန္မာ ကန္႔ကြက္ | DVB