ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားမည္ | DVB