ျမန္မာလူငယ္မ်ား ဂ်ပန္တြင္ ပညာသင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္အဖြဲ႔ ေဆြးေႏြး | DVB