ဝန္ထမ္းအမ်ဳိးသားအား ဓမၼတာအတုိင္းမဟုတ္ဘဲ ကာမဆက္ဆံခဲ့သည့္ ဆုိင္ရွင္ကုိ ဖမ္းဆီး | DVB