ရွီက်င့္ဖ်င္ကို အကန္႔အသတ္မဲ့ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ျပဳ | DVB