မေကြးတိုင္းတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၉ ရြာ လ်ႇပ္စစ္မီးရေတာ့မည္ | DVB