သူေဌးမ်ား မာစီးဒီးကားစီးႏိုင္ရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေမွ်ာ္မွန္း | DVB