မံုရြာတြင္ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးအတြက္ ညပိုင္းတြင္ လံုၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္ | DVB