မိတီၳလာတြင္ အိမ္သာက်င္းတူးရာမွ စက္ေသနတ္ေတြရွိ | DVB