ကဝၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သည့္ ေက်းရြာမ်ား ေသာက္သုံးေရ ရွားပါး | DVB