တ႐ုတ္တြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဖူရွင္းရထား စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ (႐ုပ္သံ) | DVB