ျပင္သစ္ႏွင့္ အိႏိၵိယ ကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံဖုိး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိး | DVB