လပြတၱာတြင္ ေလျပင္းေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ေနအိမ္အခ်ဳိ႔ ပ်က္စီး | DVB