ကုန္သြယ္ေရးအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္ဟု တ႐ုတ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ေျပာ | DVB