အိမ္အကူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းသင့္ | DVB