မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ေျမနိမ့္ပိုင္းျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ ေရေအာက္နစ္ျမဳပ္ | DVB