ဆီးရီးယား စစ္မ်က္ႏွာျပင္သို႔ အေရးေပၚ ေထာက္ပံ့ေရးယာဥ္ျဖတ္သန္း | DVB