တရားမ၀င္ သြားတုတပ္ဆင္မႈ မလုပ္ၾကရန္ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသိပညာေပး | DVB