ျမန္မာအေနျဖင့္ ထိပ္တန္းဆန္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံ ျပန္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေန | DVB