ပူတာအုိတြင္ ေလာင္စာဆီႏွင့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေဈး ျမင့္တက္၊ ေဒသခံမ်ား အခက္ႀကံဳ | DVB