ဖာပြန္ခ႐ုိင္တြင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ရြာသားမ်ား စားနပ္ရိကၡာအခက္အခဲေတြ႔ေန | DVB